paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/een-betere-omgang-met-een-gewelddadig-verleden

Een betere omgang met een gewelddadig verleden

In (post-)conflictgebieden kan geweld makkelijk opnieuw oplaaien, vooral als de wonden uit het verleden niet zijn geheeld. PAX onderzoekt hoe een samenleving om kan gaan met een gewelddadig verleden. Daders mogen niet onbestraft blijven. Slachtoffers hebben recht op genoegdoening: erkenning van wat hen is aangedaan en compensatie van hun verliezen. 'Dealing With the Past' is een centraal thema voor het werk van PAX.

Een land opnieuw opbouwen na een oorlog of grootschalig geweld is ongelooflijk moeilijk. Kijk naar Bosnië en Kosovo, Irak en Zuid-Soedan. De moeite om met de pijn van het verleden om te gaan en een haperende democratisering leiden vaak tot een terugval in geweld. Toch blijven burgers zich inzetten voor geweldloze oplossingen en vreedzaam samenleven.

Tezamen met lokale partners (zoals slachtofferorganisaties), lokale, nationale en internationale overheden proberen we een bijdrage te leveren aan de pijlers van 'Dealing with the Past':

 • waarheidsvinding (zoals onderzoek en documentatie);
 • gerechtigheid (zoals nationale en internationale rechtbanken, speciale rechtbanken, toezicht houden op rechtszaken);
 • genoegdoening en herstel (zoals erkenning en schadeloosstelling);
 • herdenken en herinneren (zoals gedenktekens, tentoonstellingen, educatieve materialen);
 • structurele hervormingen van democratische en overheidsinstellingen (zoals politie en leger).

Het is cruciaal dat we in post-conflictgebieden de onderliggende oorzaken van het conflict doorgronden en aanpakken. Dan gaat het niet alleen om een kritische omgang met het verleden. Maar ook staan de structuren ter discussie die vrede en democratie moeten bieden en wederopbouw mogelijk moeten maken.
PAX heeft een strategische samenwerking met Impunity Watch op het thema DWP.

Hoe werken we hier in de praktijk aan?

 • PAX is lid van de International Coalition Sites of Conscience, het wereldwijde netwerk van initiatieven voor herdenken en herinneren, historische sites en musea, en verbindt de worstelingen van het ongaan met een gewelddadig verleden met de hedendaagse bewegingen voor mensenrechten. Het netwerk geeft toegang tot informatie, trainingsmateriaal, internationale kennisuitwisseling en verbindt PAX met de grotere gemeenschap van zeer uitleenlopende organisaties die aan Dealing with the Past werken, elk op hun eigen manier.
  Proud member of the International Coalition Sites of Conscience
 • Door samen te werken met het Potocari Memorial Centre in Srebrenica (BiH) aan een tentoonstelling over de gebeurtenissen in Srebrenica tijdens het conflict.
 • Ook door in Nederland te blijven vragen om excuses van de Nederlandse regering voor de fouten die Nederlandse militairen en politici in 1995 maakten, bij de val van Srebrenica. Nog steeds immers wachten de nabestaanden van Srebrenica daarop.
 • Door het ondersteunen van een initiatief in Zuid-Soedan, waarbij informatie over de slachtoffers van de verschillende conflicten wordt verzameld (waaronder hun naam) en deze wordt samengebracht op de webpagina: South Sudan: Remembering the ones we lost.
 • Door het onderwerp van een inclusieve vorm van het herdenken van slachtoffers in Irak aan de orde te stellen tijdens trainingen en dialoogsessies met de lokale bevolking, ondanks de enorme onderlinge polarisatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
 • Door het schrijven van rapporten over het thema zoals ‘Le droit du connaitre’. Een rapport over het recht van slachtoffers in Ituri, Congo om te weten wat er gebeurt is. En het rapport 'The Dark side of Coal', dat laat zien welke mensenrechtenschendingen er plaats hebben gevonden in Cesar, Colombia tussen 1996 en 2006. Zie ook Peace, everyone's business! Dit rapport roept de vraag op hoe ongewapende derde partijen als bedrijven, die medeverantwoordelijk zijn voor grootschalige mensenrechtenschendingen of oorlogsmisdaden, ter verantwoording kunnen worden geroepen voor hun daden.
 • Door, in Kosovo en internationaal, de discussie te voeren over hoe het Specialist Court dat speciaal voor Kosovo is opgericht en in Nederland wordt opgezet, een bijdrage kan leveren aan gerechtigheid en op termijn hopelijk betere verhoudingen tussen Serviërs en Albanezen in Kosovo. Lees hierover het rapport Assessing the potential impact of the Kosovo Specialist Court.
 • Door het bijeen brengen van partners vanuit verschillende conflictgebieden om onderling de dialoog aan te gaan over DWP, en hieruit lessen te trekken voor toekomstige strategieën. Lees het verslag van de International Partners Meeting on Dealing with the Past, die PAX en Impunity Watch in april 2016 organiseerden in Helvoirt en het verslag van het aansluitende evenement The burden of a violent past: voices from (post) conflict areas in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.