paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/campagnes/stop-bloedkolen

Stop Bloedkolen

Met de campagne ‘Stop bloedkolen’ streeft PAX naar een einde aan bloedkolen uit Colombia. Bloedkolen zijn kolen waar het bloed van grove en grootschalige mensenrechtenschendingen aan kleeft. Deze kolen worden onder andere geïmporteerd door Europese energiebedrijven.

In Cesar, een steenkoolrijke regio in het noorden van Colombia, zijn tussen 1996 en 2006 duizenden mensen vermoord, honderden mensen verdwenen en tienduizenden van hun land verdreven. De komst van mijnbouwmultinationals heeft dit geweld aangewakkerd. Ook nu is het er nog niet veilig. Mensen die opkomen voor hun rechten worden bedreigd, aangevallen of zelfs vermoord. PAX vindt dat de mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco en de Colombiaanse regering zich moeten inzetten voor genoegdoening van de slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen in de omgeving van deze mijnbouwbedrijven. Met genoegdoening bedoelen we: erkenning van wat de slachtoffers is aangedaan; waarheidsvinding en herstel van het gemeenschapsleven.

Nederlandse energieproducenten
Meer dan de helft van de Nederlandse steenkool komt uit Colombia. Daarvan is 60% afkomstig uit kolenmijnen in Cesar. De Nederlandse energieproducenten Vattenfall, RWE, Uniper en Engie kopen steenkool in bij de mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco in Colombia voor het opwekken van energie. PAX en kritische burgers willen dat de Nederlandse energieproducenten hun economische invloed aanwenden om mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco er toe te bewegen een betekenisvolle bijdrage leveren aan effectieve genoegdoening van de slachtoffers.

De media besteedden veel aandacht aan de bloedkolenproblematiek, o.a. in Trouw (december 2015),  Nieuwsuur (november 2014), Nieuwsuur (juli 2014), het NOS Journaal, NRC Handelsblad, NRC Next, de Volkskrant, en regionale media zoals het Eindhovens Dagblad. Lees meer in ons mediaoverzicht.

Meer over bloedkolen, nieuwsartikelen, verhalen van slachtoffers en meer lees je in het dossier Stop Bloedkolen

Resultaten en activiteiten

November 2017

 • In maart 2017 heeft Vattenfall, het moederbedrijf van NUON, onderzoek gedaan naar mensenrechtenschendingen gerelateerd aan steenkoolwinning in Colombia. Dit naar aanleiding van stevige campagnevoering door PAX. Op 7 november kwam hun onderzoeksrapport uit. Hierin stelden ze vast dat er inderdaad mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden in Colombia en – nog veel belangrijker – eisten ze van de mijnbouwbedrijven concrete stappen richting verzoening met de slachtoffers. Doen zij dit niet, dan stopt Nuon tijdelijk met de inkoop van steenkool.
  Wouter Kolk, campagneleider bij PAX: “Met dit rapport zet Nuon een nieuwe standaard neer. Het bedrijf laat duidelijk zien dat ze bereid is de mensenrechtenschendingen in de Colombiaanse kolenketen aan te pakken. Andere energiebedrijven die kolen kopen – Essent, E.ON en Engie – kunnen niet langer achterblijven. Ook zij moeten van hun kolenleveranciers eisen dat deze verantwoordelijkheid nemen voor genoegdoening van de tienduizenden mensen die nog altijd lijden onder het geweld in de kolenregio.”

Oktober 2017

 • Op donderdag 26 oktober vond er voor het eerst een belangrijke mijnbouw conferentie plaats in Den Haag. De genodigden bestonden o.a. uit Colombiaanse mijnbouwbedrijven, Nederlandse energiebedrijven en politici uit zowel Nederland als Colombia. Ook PAX was aanwezig. PAX vond het zeer zorgelijk dat de slachtoffers niet waren uitgenodigd. Zonder een verzoeningsdialoog met de slachtoffers kan er namelijk nooit sprake zijn van echte vrede. PAX riep haar achterban op een mail te sturen naar Essent, E.ON en Engie waarin deze energiebedrijven werd gevraagd hun economische invloed aan te wenden richting de mijnbouwbedrijven. Specifiek riepen mensen hen op voorwaarden te stellen aan de winning van steenkool en een verzoeningsdialoog aan te gaan met de slachtoffers. Bijna 1500 mensen gaven gehoor aan onze oproep.
  Daarnaast kreeg PAX tijdens de conferentie spreektijd om de afwezige slachtoffers een stem te geven. Tijdens de conferentie vertoonden we een op film opgenomen verklaring van Evelio. Aguirre Vargas, een van de slachtoffers van bloedkolen. De vertoning maakte diepe indruk op de aanwezigen. Aan het einde van de conferentie erkenden vertegenwoordigers van de Colombiaanse regering de grote mensenrechtenschendingen, en gaven zij aan dat het tijd is voor actie.

September 2017

 • Een vertegenwoordiger van mijnbouwbedrijf Prodeco woont een herdenking van slachtoffers van paramilitair geweld in de Colombiaanse mijnbouwregio Cesar bij. Nabestaanden, kerkleiders en politici herdachten de massamoord in de stad Estados Unidos twintig jaar geleden door paramilitairen. Het is voor het eerst dat een mijnbouwbedrijf bij een dergelijke herdenking aanwezig was.
  Joris van de Sandt, programmaleider Colombia bij PAX: “Dit is een doorbraak. Door haar aanwezigheid laat Prodeco zien het leed van de slachtoffers te erkennen. Wij beschouwen dit als een belangrijke stap richting een verzoeningsdialoog tussen de slachtoffers en het  mijnbouwbedrijf.”

Mei 2017

 • Europa’s grootste energiebedrijf Enel is gestopt met het kopen van kolen uit de Colombiaanse mijnbouwregio Cesar. Dit nieuws werd gebracht in het licht van onderzoek naar de mensenrechtensituatie in het mijnbouwgebied en het uitfaseren van Enel’s steenkolengebruik. PAX hoopt dat het besluit van Enel mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco aanmoedigt stappen te zetten richting erkenning en compensatie voor bloedkolenslachtoffers.

Maart 2017

 • Nuon en moederbedrijf Vattenfall hebben onderzoek gedaan naar mensenrechtenschendingen rond steenkoolwinning in Colombia. PAX was bij een deel van het onderzoek aanwezig en stelde vast dat de energiebedrijven de juiste kritische vragen stelden en veel tijd namen voor het onderzoek. PAX kijkt uit naar een verbeterplan tussen energie- en mijnbouwbedrijven gericht op genoegdoening van de slachtoffers van bloedkolen in Colombia.

November 2016

 • PAX start een campagne om Amsterdam bloedkolenvrij te maken. Amsterdam vormt een centrale schakel in de bloedkolenketen, onder meer via de overslag van kolen in de haven en de aanwezigheid van het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam. Online, via posters en met straatteams informeert PAX Amsterdammers over de aanwezigheid van bloedkolen in de stad. Medewerkers van Nuon wordt specifiek gevraagd zich binnen het bedrijf in te zetten voor de slachtoffers van bloedkolen. Vrijwilligers bellen daarnaast met Amsterdamse bedrijven en instellingen om hen te informeren over de link tussen stroom en bloedkolen. Online kunnen Amsterdammers aangeven dat zij tegen bloedkolen zijn en ontvangen zij tips over wat zij zelf kunnen doen om de stad te bevrijden van bloedkolen. De rest van Nederland kan in actie komen tegen bloedkolen via www.stopbloedkolen.nl

September 2016

 • Uit het nieuwe PAX-onderzoek Civil Society under Threat blijkt dat geweld en bedreigingen nog steeds aan de orde van de dag zijn in de Colombiaanse mijnbouwregio Cesar. De afgelopen vier jaar waren tenminste 200 mensen slachtoffer van moordaanslagen en doodsbedreigingen. In september 2016 werd Néstor Iván Martínez, een lokale leider van een gemeenschap die zich verzet tegen de uitbreiding van kolenmijnen, voor de ogen van zijn familie geëxecuteerd. PAX is een solidariteitsactie gestart voor bedreigde leiders van gemeenschappen.

 

Mei 2016

 • Op 17 mei is PAX begonnen met een campagne om consumenten te laten wisselen van energieleverancier. De campagne is gericht op klanten van Nuon, Engie, Essent en E.ON. Deze energiebedrijven weigeren tot dusverre hun inkoop van bloedkolen in Colombia tijdelijk stop te zetten om druk uit te oefenen op Colombiaanse mijnbedrijven. Die moeten nu eindelijk concrete stappen zetten voor genoegdoening van slachtoffers van paramilitair geweld. De actie die consumenten stimuleert om een andere energieleverancier te nemen, begon voor het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam.

 • Bij Nuon lijkt er enige beweging. Het bedrijf heeft op haar website aangekondigd geen directe handelsrelatie aan te gaan, zolang Drummond en Prodeco/Glencore niet aan een aantal minimale eisen voldoen. Een stap in de goede richting, maar helaas zijn de eisen minimaal, parkeren ze de verantwoordelijkheid vooral bij de Colombiaanse overheid, worden er geen concrete stappen van de mijnbouwbedrijven zelf in de richting van genoegdoening gevraagd en gelden de consequenties alleen voor directe contracten en niet voor hun inkoop op de kolenmarkt. Wil NUON echt het goede voorbeeld geven aan haar concurrenten, dan kan en moet het beter.

April 2016

 • De Colombiaanse Maira Mendez Barboza bezoekt Europa voor een toer door zeven landen. Maira was 15 jaar toen haar vader, werkzaam bij Drummond en lid van de vakbond, voor de ogen van haar broertje, haar moeder en haarzelf werd doodgeschoten door paramilitairen. Haar verhaal staat symbool voor de tienduizenden slachtoffers en nabestaanden die nooit genoegdoening hebben gekregen voor wat hen is aangedaan.
  Maira spreekt onder meer tijdens aandeelhoudersvergaderingen van energiebedrijven en heeft ontmoetingen met parlementariërs en de pers. In Nederland bezoekt ze het hoofdkantoor van Nuon om het energiebedrijf persoonlijk te vragen te stoppen met de inkoop van bloedkolen totdat de slachtoffers zoals zijzelf en haar familie uitzicht hebben op genoegdoening.
 • Doorbraak in Denemarken: het grootste Deense energiebedrijf, Dong, heeft de inkoop van steenkool van de Colombiaanse kolenmijn Prodeco/Glencore opgeschort totdat het mijnbouwbedrijf concrete stappen zet richting genoegdoening voor de slachtoffers van paramilitair geweld in de mijnbouwregio Cesar. In een brief aan PAX schrijft Dong dat zij het streven van de vredesorganisatie naar remedie en herstel voor de slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen in het Colombiaanse mijnbouwgebied Cesar deelt. Dong laat hiermee zien een voorloper te zijn op het gebied van internationaal maatschappelijk ondernemen, en dat energiebedrijven wel degelijk een keuze hebben als het gaat om de import van kolen.

Maart 2016

 • Steun uit onverwachte hoek. Op woensdag 30 maart sprak een grote meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad haar zorgen uit over de aanwezigheid van Colombiaanse kolen in de Amsterdamse haven, en verzocht het college van B en W hier maatregelen tegen te nemen. Na Rotterdam is de hoofdstad de grootste Europese haven waar steenkool wordt overgeslagen. Ongeveer dertig procent daarvan komt uit Colombia. De haven is daarmee onderdeel van de keten van  bloedkolen.

December 2015

 • Koop jij nog steeds bloedkolen? Dat is niet hoe wij zaken doen! Met deze boodschap voerde  PAX op 16 december 2015 actie bij het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch. Overheid, energie- en mijnbouwbedrijven bespraken die dag de resultaten van de inspanningen voor een maatschappelijk verantwoorde steenkoolketen. PAX concludeerde dat vijf jaar praten over de aanpak van bloedkolen uit Colombia nog niets heeft opgeleverd. PAX vindt dat de energiebedrijven moeten stoppen met de inkoop van bloedkolen totdat de mijnbouwbedrijven serieus werk maken van genoegdoening voor de slachtoffers.
  Om die boodschap kracht bij te zetten, stond PAX op 16 december met fietsborden bij Essent, waarop te lezen stond: Still buying blood coal? That’s now how we do business! Ook deelden we aan alle bezoekers van de bijeenkomst koffie to go uit in koppen met daarop de tekst blood coal to go.  

November 2015

 • Vanuit Havana, waar onderhandeld wordt over het Colombiaanse vredesakkoord, komt het bericht dat bedrijven zeer waarschijnlijk een rol krijgen bij waarheidsvinding en vredesopbouw in Colombia. Dit is belangrijk voor de strijd tegen bloedkolen. In een brief aan Drummond en Prodeco vraagt PAX de mijnbouwbedrijven om openlijk het vredesproces in Colombia te steunen, inclusief het belang van waarheidsvinding, genoegdoening en de garantie dat het geweld uit het verleden zich nooit meer herhaalt. De bedrijven moeten daarnaast meewerken aan het onderzoek van de VN-hoge commissaris voor de mensenrechten naar een dialoog tussen de slachtoffers van gewapend geweld en de mijnbouwsector.

Maart 2015

 • In maart ging PAX gezamenlijk met Duitse NGO's en het energiebedrijf EnBW naar het mijnbouwgebied Cesar for een fact finding mission. Het doel van de reis was om te onderzoeken hoe de mensenrechtensituatie en arbeidsomstandigheden in de mijnbouwsector verbeterd kunnen worden en te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een verzoening tussen slachtoffers van paramilitair geweld en de mijnbouwbedrijven.
 • Minister Ploumen heeft beloofd dat zij, in navolging van het Steenkolenconvenant, binnenkort een Actieplan naar de Tweede Kamer zal sturen. Daarin moeten concrete acties van de energiebedrijven en de overheid staan die bijdragen aan het tot stand komen van een verzoeningsdialoog tussen mijnbouwbedrijven en slachtoffers die gericht is op genoegdoening.
 • PAX is ook begonnen om de campagne uit te breiden naar Duitsland, een nog veel grotere afnemer van bloedkolen van Drummond en Prodeco. Verschillende Duitse parlementariërs zijn geïnteresseerd in het onthullende PAX-rapport The Dark Side of Coal. Het zou een enorme stap voorwaarts zijn als ook Duitse energiebedrijven druk gaan uitoefenen op Drummond en Prodeco met als doel verzoening tussen de mijnbouwbedrijven en de slachtoffers.

November 2014

 • Minister Ploumen (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking), sloot in november 2014 een convenant met Nederlandse energieproducenten. Zij belooft daarmee dat ze zich zal inzetten om een dialoog op gang te brengen tussen slachtoffers van het gewapende conflict en de mijnbouwbedrijven. Het belang dat minister Ploumen hecht aan genoegdoening van de slachtoffers, is een eerste stap op de lange weg naar genoegdoening van slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen rondom steenkoolmijnen in Colombia.  
 • Van 24 t/m 26 november 2014 gingen de Nederlandse energieleveranciers op economische missie naar Colombia. Deze reis vond plaats onder leiding van minister Ploumen. Daar hebben zij o.a. de situatie rond de kolenmijnen in de regio Cesar met eigen ogen bekeken. De slachtoffers van het geweld rondom de mijnen hebben hun verhaald verteld aan de minister en de directeuren van energiebedrijven.
 • Kritische consumenten stuurden in november 2014 3.620 kaarten naar Nuon, Essent, Delta, Electrabel en E.ON met de oproep 'Vergeet de slachtoffers niet'.
 • In Colombia riepen Nederlandse energiebedrijven de directie van de Colombiaanse kolenmijn van Drummond op zich in te zetten voor verzoening met de slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen in het mijnbouwgebied.
 • Na de reis stelde minister Ploumen een speciaal grondstoffengezant aan die de mogelijkheden voor een dialoog in Colombia  gaat verkennen.
 • Minister Ploumen zal een overeenkomst met de Colombiaanse regering sluiten. In die overeenkomst staat welke projecten Nederland zal ondersteunen om de sociale- en milieusituatie in het mijnbouwgebied te verbeteren.

Juni - Augustus 2014

 • De Colombiaanse krant El Tiempo bericht op 16 augustus 2014 dat E.ON, EPZ (Delta) en GDF Suez (Electrabel) hun beleid ten aanzien van steenkool van Drummond hebben gewijzigd.
 • Mijnbouwbedrijf Glencore (Prodeco) zoekt in een publiek debat de dialoog met de slachtoffers en lijkt bereid om te praten over een bijdrage aan de genoegdoening van slachtoffers.
 • Kritische consumenten stuurden in juli 2014 meer dan 6.400 mails en talloze tweets naar de directie van Nuon, Essent, Delta, Electrabel en E.ON met de boodschap: Stop bloedkolen!
 • Helaas committeren energiebedrijven zich niet aan individuele transparantie over de herkomst van hun steenkool, iets waar een meerderheid in de Tweede Kamer zich wel voor uitsprak. In juni 2014 stuurde de Kamer een brief naar de regering waarin staat dat transparantie niet onmogelijk is.

Oktober 2013

 • In oktober 2013 stuurden kritische consumenten 291 mails aan Tweede Kamerleden met de vraag of hij of zij de regering wil oproepen om Nederlandse energiebedrijven te verplichten duidelijk te zijn over de herkomst van hun kolen. In het kader van deze actie spraken consumenten de kamerleden ook via Twitter aan.

Contact
Meehelpen met deze campagne? Neem contact met ons op via info(javascript needed for readable email)paxvoorvrede.nl.

www.stopbloedkolen.nl