paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/vacatures/stages-en-vrijwilligerswerk/raad-van-toezicht-pax-zoekt-nieuwe-voorzitter

Raad van Toezicht PAX zoekt nieuwe voorzitter


Raad van Toezicht PAX zoekt nieuwe voorzitter

Stichting Vredesbeweging PAX Nederland, kortweg PAX, is de grootste vredesorganisatie van Nederland. PAX is actief in veertien landen: van Irak tot Colombia, van Syrië tot Zuid-Soedan. Samen met lokale partners zet PAX zich in voor de bescherming van mensen tegen oorlogsgeweld, werkt ze aan het beëindigen van gewapend conflict en stimuleert ze vreedzame inclusieve samenlevingen. PAX financiert haar werk door particuliere en institutionele fondsenwerving. Er werken 140 medewerkers, hoofdzakelijk vanuit het hoofdkantoor in Utrecht, deels gestationeerd in de regio’s waar PAX werkt of bij internationale organisaties zoals de EU en VN.

De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur van PAX en houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van PAX. Omdat PAX voortkomt uit het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en uit de Vereniging Pax Christi Nederland (Pax Christi), worden drie (van de zes) leden statutair benoemd door het IKV-bestuur en drie leden door de Pax Christi Ledenraad.

Profiel

Wegens het beëindigen van de statutaire termijn van de huidige voorzitter zoekt de Raad van Toezicht van PAX per 1 maart 2021 een nieuwe voorzitter met een variatie in expertise.

De kandidaat heeft:

 • Affiniteit met de missie en het werk van PAX;
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in PAX en vrij van last en ruggenspraak;
 • Het vermogen om de Raad van Toezicht optimaal te laten functioneren ter bevordering van besluitvorming aangaande complexe onderwerpen;
 • Het vermogen om een ondersteunende en constructief kritische relatie met directie en de organisatie van PAX te onderhouden;
 • Het vermogen om zo nodig extern een rol in het belang van PAX te vervullen.

De ideale kandidaat heeft daarnaast enkele van de volgende kwaliteiten:

 • Het vermogen om maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot PAX te duiden;
 • Gevoel voor relevantie van religie, in het bijzonder in het vredeswerk;
 • Ervaring met diversiteitsbeleid en met het werken met verschillen in culturele waarden;
 • Het vermogen om de relaties met de achterban, in het bijzonder de betrokken kerkelijke achterban, te versterken en te verbreden;
 • Kennis van bedrijfskunde en organisatieontwikkeling;
 • Kennis van processen van beleids- en besluitvorming van internationale samenwerking en buitenlands beleid;
 • Het vermogen om de positie van PAX binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren;
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking tussen profit & non-profit organisaties;
 • Kennis van en ervaring met fondsenwerving voor goede doelen.

Tijdsbesteding en kostenvergoeding

De functie vraagt een tijdbesteding van minimaal 6 avondvergaderingen per jaar plus de voorbereidingstijd en afstemming met de directie. Daarnaast voert de Raad van Toezicht-voorzitter als lid van de renumeratiecommissie jaarlijkse functioneringsgesprekken met de directie. Het toezichthouderschap is een onbezoldigde functie en betreft een benoemingstermijn van vier jaar (met de mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar). Reis- en andere kosten worden vergoed tegen daadwerkelijk gemaakte kosten.

Procedure

Meer informatie over PAX: missie en organisatie en jaarverslag 2019

Na een kennismakingsgesprek wordt de kandidaat door de Raad van Toezicht voorgedragen aan het IKV-bestuur of de Pax Christi Ledenraad voor benoeming. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Femke Kazemier (vervangend directiesecretaris) via email aan kazemier(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Je sollicitatiebrief met cv t.a.v. Femke Kazemier ontvangen wij graag voor 18 januari 2021 uitsluitend via het formulier onderaan deze pagina.

PAX staat voor gelijke kansen en participatie voor iedereen met kwaliteiten, passie en lef. Wij nodigen kandidaten van alle achtergronden en/of met bijzondere gaven ofwel beperkte mogelijkheden, uit om te solliciteren naar deze functie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.