paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/vacatures/overige-vacatures/lid-raad-van-toezicht-stichting-vredesbeweging-pax-nederland

Lid Raad van Toezicht Stichting Vredesbeweging PAX Nederland

Aandachtsvelden: Fondsenwerving en organisatieontwikkeling

Stichting Vredesbeweging PAX Nederland (hierna: PAX) werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van mensen tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend conflict en aan het bouwen van vreedzame inclusieve samenlevingen.

PAX werkt in 14 conflictgebieden, onder meer in de Hoorn van Afrika, Centraal-Afrika, Midden-Oosten, Balkan en Oost-Europa en op thema’s gericht op het terugdringen van het gebruik van wapens en de productie en handel van wapens. PAX spreekt daarnaast bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden als het gaat om het respect voor mensenrechten in het werken in conflictgebieden. In Nederland zijn zo’n 75 lokale groepen in de vorm van Vredesambassades aan PAX verbonden. Er werken 140 medewerkers, hoofdzakelijk vanuit het hoofdkantoor in Utrecht, deels gestationeerd in de regio’s waar PAX werkt of bij internationale organisaties, zoals de EU en VN. De omzet in 2019 was ruim 19 miljoen euro. PAX financiert haar werk door particuliere en institutionele fondsenwerving. De organisatie is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geselecteerd als een van de 25 strategische partners en ontvangt in dat kader tot en met 2020 subsidie. Op dit moment loopt een aanvraag bij Buitenlandse Zaken voor de periode 2021 - 2025.

PAX is in 2006 door de oecumenische vredesbeweging Interkerkelijk Vredesberaad (IKV, 1966) en de rooms-katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland (1948) opgericht. PAX voert in opdracht van IKV en PAX Christi de vredesmissie uit. Concreet houdt dit in dat alle vredesactiviteiten door PAX worden uitgevoerd en dat alle medewerkers een dienstverband hebben met PAX. PAX heeft een statutaire directie en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden waar van drie leden benoemd worden door IKV en drie leden door Pax Christi.

PAX zoekt een lid van de raad van toezicht met als aandachtsvelden: Fondsenwerving en organisatieontwikkeling


Taken van de raad van toezicht als geheel
De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van PAX als geheel en heeft de volgende in de wet en in de statuten vastgelegde taken:

 • Het toezicht houden op en gevraagd en ongevraagd adviseren over:
  • Het realiseren van missie, het doel en het maatschappelijk effect van de PAX;
  • De strategie en het beleid van directie, waaronder de vaststelling van het strategisch meerjarenplan en -begroting;
  • Het beleid en beheer van de directie met aandacht voor resultaten en risico’s, waaronder het toetsen van periodieke inhoudelijke en financiële rapportages, en het goedkeuren jaarplan en -begroting, jaarverslag en jaarrekening;
  • Het naleven van wet- en regelgeving;
  • De continuïteit van de organisatie en de interne controle en risicobeheersing;
  • Het borgen van kwaliteitsaspecten;
  • Het toetsen van effectiviteit en efficiëntie;
  • Het waarborgen van integriteit;
  • Het benoemen en ontslaan van de externe accountant;
  • Het werkgeverschap van de directie.

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht
Om de taken uit te kunnen oefenen, moet de Raad van Toezicht het vermogen hebben om op strategisch niveau te functioneren waarbij een goede balans van belang is tussen betrokkenheid bij de vredesmissie enerzijds en de distantie die nodig is om scherp en kritisch toezicht te kunnen houden anderzijds. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. Als collectief moet de Raad van Toezicht beschikken over de vereiste deskundigheid en ervaring die nodig is op het gebied van het werkveld van PAX (vredes- en veiligheidsvraagstukken), organisatie en bedrijfsvoering en financieel beheer en fondsenwerving. De verschillende competenties van de Raad van Toezicht dienen elkaar goed aan te vullen. Naast toezichthouders met meer generalistische kwaliteiten zijn derhalve ook toezichthouders nodig die specialistische kennis kunnen inbrengen.
De Raad van Toezicht werkt op basis van een toezichtsagenda die jaarlijks tijdens de zelfevaluatie wordt gereviewd en aangepast.

De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd, geslacht, achtergronden, deskundigheid en ervaring.

De benoemingstermijn is vier jaar. Er is eenmaal herbenoeming mogelijk.

Het toezichthouderschap is een onbezoldigde functie. Reis- en andere onkosten worden vergoed tegen daadwerkelijk gemaakte kosten.

De ideale kandidaat voor deze functie heeft:

 • Affiniteit met de missie en het werk van PAX;
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol;
 • Kennis van, inzicht in en ervaring met vormen en praktijken van fondsenwerving voor ideële doelen met relevantie voor het vredeswerk van PAX;
 • Kennis van en ervaring met de voor PAX relevante (nationale en internationale) organisaties op het terrein van fondsenwerving;
 • Kennis van organisatieontwikkeling;
 • Het vermogen om op basis van deze kennis en ervaring de initiatieven van PAX op het terrein van fondsenwerving en organisatieontwikkeling te kunnen waarderen en daarover te adviseren;
 • Het vermogen om een collegiaal teamverband met de andere leden van de Raad van Toezicht te vormen en in samenspel met de directie toezicht te houden;
 • Onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in PAX en vrij van last en ruggenspraak;
 • Voldoende tijd voor de daadwerkelijke uitoefening van de toezichthoudende taak: een minimale beschikbaarheid van circa 6 avonden per jaar exclusief voorbereidingstijd.

Procedure

 • Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door contact op te nemen met een van de leden van de Raad van Toezicht en/of de directiesecretaris Regina Teunen, via e-mail teunen(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl.
 • De Raad van Toezicht zal gesprekken voeren met een of meer mogelijke kandidaten.
 • De kandidaat wordt voorgesteld aan de Raad van Toezicht.