paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond.

PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. We werken samen met mensen in conflictgebieden, zoeken politici op en slaan de handen ineen met betrokken burgers.

Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen. PAX zet vrede in beweging. We roepen betrokken burgers op om mee te doen. Van het plaatsen van een simpele oproep op Facebook tot het opstarten van een Ambassade van Vrede. We zijn ervan overtuigd dat al die beetjes durf onvermijdelijk optellen tot vrede.

PAX. Vrede, wie durft?

Missie
PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede.

Organisatie
PAX werkt in opdracht van Pax Christi en IKV aan vredesprogramma's vanuit één organisatie met één Raad van Toezicht en één directie. PAX opereert onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door een brede groep betrokken burgers, maatschappelijke organisaties en is verbonden met zes kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland.

Vredesorganisatie PAX is een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. In 2006 zijn de twee organisaties samengegaan onder de naam IKV Pax Christi. Vanaf 29 januari 2014 is de naam van de organisatie veranderd in PAX. Het IKV Bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie en identiteit van PAX. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van visie en toetsen het beleid op hoofdlijnen.

PAX werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in conflictgebieden:

  • menselijke waardigheid;
  • solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld.


Onze centrale waarden leiden tot een andere visie op vrede en veiligheid. We laten ons in het vredeswerk leiden door het concept human security: bij het bestrijden van een conflict staat het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop.

IKV en Pax Christi

De Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) is in 1966 opgericht door negen kerkgenootschappen met als opdracht de problemen rond oorlog en vrede te bestuderen en te zoeken naar wegen om vrede te stimuleren. Na het samengaan van kerken zijn er nu zes lidkerken deel van het IKV bestuur: de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Het IKV heeft ten doel, voortbouwend op de opdracht door de deelnemende kerken, het bevorderen van politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties. Lees verder

Pax Christi, opgericht in 1948, is een beweging met wortels in de Rooms-Katholieke kerk. PAX onderhoudt contacten met de Heilige Stoel, onder meer via de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi International. PAX neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Kerken in Nederland en was in 2013 aanwezig bij de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan, Zuid-Korea. Lees hier een korte impressie van een medewerker. Lees verder