paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/identiteit/pax-christi

Pax Christi

Geschiedenis Pax Christi
Pax Christi ontstaat op initiatief van Franse burgers in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog als beweging voor vrede en verzoening. Zij willen op deze manier bijdragen aan de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. De initiatiefnemers zijn bezield met één gedachte: nooit meer oorlog. Op 5 mei 1948 wordt de Nederlandse afdeling van Pax Christi opgericht in Utrecht. Pax Christi Nederland is een vereniging van vrijwilligers. Meer weten over de Nederlandse afdeling van Pax Christi? Lees de uitgebreide geschiedenis van Pax Christi Nederland.

Ontwikkeling in de jaren negentig
In de jaren negentig ontwikkelt Pax Christi zich steeds meer van een vereniging van vrijwilligers naar een vereniging met vredesprogramma's en projecten in conflictgebieden, die worden uitgevoerd door professionals. Op de ledenvergadering van 13 mei 2000 wordt daarom besloten tot een herstructurering. De leden besluiten de Stichting Pax Christi Projecten op te richten die, mede gefinancierd door de Vereniging, de programma's en projecten in de conflictgebieden zal uitvoeren. De Vereniging verschaft hiervoor maatschappelijk draagvlak en legitimiteit en mobiliseert mensen voor activiteiten in Nederland en het vredeswerk in de conflictgebieden. De Stichting krijgt een eigen directie en zal ook, naast de financiering door de Vereniging, zelf fondsen en subsidies gaan werven. De Vereniging en de Stichting zijn wederzijds afhankelijk van elkaar, vormen samen één Vredesbeweging en laten zich leiden door een gemeenschappelijke missie. De Vereniging keurt ook het langetermijnbeleid goed. De Leden vervullen een cruciale taak bij het bewaken van missie en identiteit en het waarborgen van de kerndoelstellingen van Pax Christi. Het toezicht op de directie van de Stichting wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht. Er wordt vanaf 2000 één jaarverslag uitgebracht, waarin zowel de Vereniging als de Stichting inhoudelijk en financieel verantwoording afleggen over de activiteiten en de resultaten die zijn behaald.

Vervolgstap in herstructurering
In 2003 worden de leden geconsulteerd over een volgende stap in de herstructurering van de organisatie. De leden van Pax Christi kiezen voortaan schriftelijk een ledenraad. Het blijft de bevoegdheid van de leden om belangrijke statutenwijzigingen goed te keuren. Zij kunnen zich in een referendum uitspreken over belangrijke besluiten en worden via ledenconsultaties geraadpleegd over actuele thema's. De ledenraad bewaakt de missie en identiteit van de beweging, toetst het beleid op hoofdlijnen en stelt de jaarrekening van de vereniging vast. Voor het toezicht op de bedrijfsvoering van de Stichting Pax Christi Projecten, stelt de ledenraad voortaan de Raad van Toezicht aan. De nieuwe structuur en bijbehorende statutenwijziging is in de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2004 unaniem goedgekeurd.

Samenwerkingsverband tussen Pax Christi en Interkerkelijk Vredesberaad
In 2006 wordt vervolgens het samenwerkingsverband opgericht tussen Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad. Alle vredesprogramma's, het werk ter bevordering van het draagvlak in Nederland, het personeel en alle bijbehorende financiën wordt ondergebracht in een nieuw opgerichte Stichting Samenwerkingsverband IKV Pax Christi. Dit besluit wordt per referendum aan alle leden van de Vereniging voorgelegd. Meer dat 95% van de leden  stemt vóór de samenwerking. De Stichting Pax Christi Projecten heeft daarmee zijn functie verloren en wordt weer opgeheven.

In 2014 wordt de naam van de Stichting Samenwerkingsverband IKV Pax Christi gewijzigd in Stichting Vredesbeweging Pax Nederland.  Zowel de Vereniging Pax Christi Nederland als het Interkerkelijk Vredesberaad blijven bestaan. Deze moederorganisaties zijn de primaire opdrachtgevers van PAX, bewaken de missie en het langetermijnbeleid. (Lees ook: Vijf vragen over PAX)

PAX
Het bestuur van PAX (de Stichting Vredesbeweging PAX Nederland) wordt gevormd door de directieleden van PAX. PAX kent een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de directie. Deze Raad van Toezicht bestaat uit zes leden.

PAX werkt in opdracht van de Stichting Interkerkelijk Vredesberaad en van de Vereniging Vredesbeweging Pax Christi. Zij zijn de moederorganisaties van PAX.

Het Interkerkelijk Vredesberaad heeft een eigen bestuur die de helft van de Raad van Toezicht van PAX benoemt. De Vereniging Pax Christi heeft een Ledenraad en die benoemt de andere helft van de Raad van Toezicht van PAX.

Het Interkerkelijk Vredesberaad en de Pax Christi Ledenraad hebben, naast de bevoegdheid om de Raad van Toezicht van PAX te benoemen, het goedkeuringsrecht als het gaat om het strategische lange termijnbeleid.

Pax Christi International
De internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi bestaat uit ruim dertig nationale secties en verwante organisaties in vijf continenten en meer dan zestig landen, en heeft wereldwijd ruim zestigduizend leden. Enerzijds steunt en versterkt het lokale vredesgroepen in regio's met conflict, anderzijds richt de vredesbeweging zich op kwesties als het verbannen van landmijnen en de vernietiging van nucleaire wapens. Bekijk ook de website van Pax Christi International.

Leerstoel
De Pax Christi leerstoel 'Normatieve en beleidsmatige dilemma's van multilaterale vredesoperaties' wordt bekleed door Prof. dr. D.E.M. Verweij. Het onderzoeken van de voorwaarden voor een succesvolle comprehensive approach met het oog op het realiseren van een daadwerkelijk duurzame human security vormt de basis van het onderzoek binnen deze leerstoel. Bekijk ook de pagina van de leerstoel 'Normatieve en beleidsmatige dilemma's van multilaterale vredesoperaties'.

Werkgroepen
De ledenraad stelt per gelegenheid werkgroepen in die zich bezighouden met thema's op het gebied van vrede en conflict. De voorzitter van deze werkgroepen komt uit de ledenraad, die op haar/zijn beurt deskundigen van buiten en binnen de organisatie aantrekt.