paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/wat-de-wereld-verdient-reactie-op-nota-ploumen-door-ikv-pax-christi

Wat de wereld verdient. Reactie op Nota Ploumen door IKV Pax Christi

08-04-2013

De opdracht aan minister Ploumen om met 1 miljard euro minder ontwikkelingssamenwerking te vernieuwen, verdedigen en verbreden lijkt een mission impossible. Vorige week presenteerde zij haar visie op internationale samenwerking met de beleidsnota “Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen”. Verdient die visie onze steun? Laat de minister de ontwikkelingsrelevantie van haar beleid nu door de markt bepalen of blijft er ruimte voor politieke strijd en de stem van de burgers

De minister staat voor grote uitdagingen. In de eerste plaats moet zij een nieuwe agenda voor internationale samenwerking ontwikkelen en daarvoor aanvullende financiering door de private sector realiseren. In de nieuwe agenda blijft er aandacht voor vrede en veiligheid in fragiele en conflictlanden waar geen enkel ontwikkelingsdoel is gerealiseerd. Er is meer oog voor het feit dat het armoedevraagstuk in middeninkomenlanden een herverdelingsvraagstuk is.

Nederland gaat met ontwikkelingsgeld ondernemers in ontwikkelingslanden en in Nederland ondersteunen. Het Dutch Good Growth Fund moet de risico’s verbonden aan het investeren in en handel drijven met ontwikkelingslanden afdekken. Dat kan relevant zijn indien deze bijdragen aan werkgelegenheid, kennisoverdracht, en productiecapaciteit in ontwikkelingslanden, stelt de minister. Ondernemingen moeten wel voldoen aan eisen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Jammer is alleen dat het fonds zich niet exclusief of in belangrijke mate richt op fragiele landen. Juist daar zijn banen essentieel voor het doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld en armoede, juist daar zijn de risico’s voor investeerders groot. Minister Ploumen laat in het midden of het fonds nu vooral ten goede komt van Nederlandse ondernemingen of van ondernemingen gevestigd en actief in ontwikkelingslanden.

Coherentieagenda
De notitie Wat de wereld verdient bevat ook eerste aanzetten voor een samenhangend beleid op gebied van belastingverdragen, belastingontduiking, landbouwbeleid, klimaat, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De uitdaging is om er voor te zorgen dat andere beleidsterreinen de doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking niet ondergraven maar juist versterken. De winst die daarmee kan worden behaald moet de bezuiniging op het ontwikkelingsbudget goedmaken.

Opvallend is dat de coherentieagenda geen initiatieven bevat op gebied van defensie en wapenhandel. Kan de minister ook eisen stellen aan de inzet en inrichting van de krijgsmacht? Waarom eist de minister niet dat Protection of Civilians wordt verankerd in het Toetsingskader dat wordt gebruikt bij de inzet van Nederlandse militairen? Waarom neemt de minister geen voorhoederol bij het ratificeren en implementeren van het Arms Trade Treaty door Nederland?

Maatschappelijke organisaties: politieke steun en financiële aderlating
De minister waardeert de politieke en dienstverlenende rol die de maatschappelijke organisaties spelen. Zij wil de politieke ruimte voor en de vrijheid van maatschappelijke organisaties vergroten en hen vrijwaren van onnodige regeldruk. Maar hoewel de minister de huidige financiering (t/m 2015) ongemoeid laat, wordt de financiering van deze publieke functies onder invloed van de bezuinigingen na 2015 ondermijnd. De voorziene bezuiniging van 230 miljoen is disproportioneel en komt bovenop eerdere disproportionele bezuinigingen in de afgelopen jaren. Daar stelt de minister weliswaar tegenover dat er ruimte is voor financiering van maatschappelijke organisaties binnen haar speerpunten, maar ze laat in het midden welke bedragen ze daarvoor wil reserveren.

De minister wil solidair zijn met de allerarmsten en geschiedenis schrijven door het vergroten van de coherentie van internationaal beleid. Dat vergt politieke strijd waarbij zij de steun van het maatschappelijk middenveld nodig heeft en verdient. Het bedrijfsleven, dat ondanks bezuinigingen meer geld krijgt, kan wel bijdragen aan economische groei maar niet aan politieke veranderingen. Die zijn noodzakelijk want “de markt is niet perfect”. De minister moet er voor waken dat zij met disproportionele bezuinigingen op maatschappelijke organisaties de zo noodzakelijke “stem van burgers” smoort. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Lees een uitgebreide versie van dit artikel op het blog van IKV Pax Christi directeur Jan Gruiters.

Download hier de beleidsnota Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Gender, vrede en veiligheid, Nederland, Europa, Midden-Oosten, Afrika, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.